مظلوم ترين مي نامندش كه من ميگويم شجاعترين بهترين واژه است . 
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٢٠ - میم . دانش