سرما خوردم زياد حال و حوصله ام آفتابي نيست كه بيايم و بنويسم از احوال شخصيه . فقط ايكاش  اين خورشيد ننه قمر بفهمد و يكي دو روز صاف بايستد تا گرم شويم . كج كه مي ايستد عصر يخبندان زورش بيشتر ميشود . 
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٢٥ - میم . دانش