سوزناک جریان دقیقا میشود جایی که ما را نسل سوم مینامند و خودشان را نسل اول بدون اینکه بدانیم نسل دوم چه بلایی به سرش آمده . اصولاٌ سوم نبودن از بودن اش بهتر است ؛ لا اقل منت اش روی سرم نیست .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٢٩ - میم . دانش