دیگر زیاد حوصله ی پرشین بلاگ را ندارم . این روزها عجیب روی مود خانه تکانی افتاده ام . پیر مرد دیروز میگفت
 «خر مردم رو یه وری سوار شو پسر » .
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱ - میم . دانش