آهنگ ها تکراری شده اند و رپ فارسی هم که اصلا توی کتم نمیرود که مزخرف ترین چیزی است که به زبان فارسی گوش کرده ام و توی ای هیری ویری همین یکی کم بود . پشت فرمان وقتی که موزیک خاصی را گوش نمیکنم بند میکنم به مردم ؛ ادا و اطوار بعضی ها خنده ام می اندازد نه اینکه بخواهم تمسخر کنم که اینکه جداٌ هستند کسانی که انگار دلشان میخواهد لودگی شان به چشم بیاید که از تاکسی پیاده شود با کلی عظمت و ابهت با گرل فرندش آنوقت بعد از چند قدم دو دو تا چهار تا کند که چی راننده زیاد حساب کرده و چنان پا به پای تاکسی بدود که آخر سر پنجاه تومان بیشتر را به خیال خودش از حلقوم راننده بکشد بیرون .
رادیو را روشن میکنم ، گمانم همراه بدی نباشد تا آنجا
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢ - میم . دانش