دم دمای صبح که میشود باد از کنار پنجره نیمه باز حیاط خلوت راهی پیدا میکند وتا زیر گوشم میدود و زمستان یادم می اندازد که این تویی در بیست وششمین زمستان زندگی ات در سوم بهمنماه ؛ بیدار شو
کف نوشت : قدر دانی از پرناز ، وکیل التجار ، ساسا  که زود تر از زمستان به یادم بودند .
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۳ - میم . دانش