دل که میرود زدستم لابد چاق شده ام .
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٥ - میم . دانش