دروغ خودش با ترس و لرز حقیقتی را پشتش قایم کرده که اگر مطمئن شناختی اش توی صورتش تف کن که من شناختمت . سوک سوک
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٦ - میم . دانش