اینروزها هر جور حساب می کنم دو دوتا میشود سه تا . اینروزها هرچه حساب و کتاب میکنم یک جایی از کار میلنگد برنامه هایم حسابی توی هم غرم قاطی شده اند و توی دست و پای هم میلولیم . ساعت مچی ام هم که شده بلای جان انگار استارت زده و میشمارد برای اینکه سرعت کند در تحلیل مشکلات و الویت بندی ام در رسین به کارهایم را بیشتر نشانم بدهد و هر چه زور میزنم و خسته تر دست به کمر ایستاده و عقربه های نکبت را نشانم میدهد . اگر نتوانم هماهنگ کنم بازی را  که میتوانم جمع کنم . اینجوری ساعت مچی ام کنف  میشود  ، امروز تعطیل .
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۸ - میم . دانش