نگاهی به غفور میکند و نسل گنجشککان را بیم میدهد که ور افتاد که نمیداند گربه همسایه دندان خام خوری ندارد . اصلا گنجشک دوست ندارد .
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٩ - میم . دانش