پیر مرد یکی از سیگار ها را در می آورد و سر و ته میکند میچپاند لای بقیه سیگار ها اسمش را میگذارد سلطان و از سمت راست آن، اولی را روشن میکند .
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱٠ - میم . دانش