+طرف دندون جوجه خوری نداره چرا میترسی بیا طوری نمیشه؟
ـ احمق جون جوجه و چنجه که دندون نمیخواد طرف اسمش غفوره !
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱٢ - میم . دانش