نتیجه میگیریم قطره های باران از آن بالا که می آیند از شدت سرما توی راه مو به تنشان سیخ میشود و میشوند برف . این یکی چقدر توپول است کوفتی . احتمالاٌدوتایی با هم از طاق آسمان پریده باشند 
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱٤ - میم . دانش