گوسفند چوپان را چپ چپ نگاه كرد و زير لب گفت من اگر بخواهم زير نور ماه نوشخوار كنم ، دم كدام ابلهي را بايد ببينم ؟
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱۸ - میم . دانش