فرصتي است در بي فرصتي انگار ، بگذار ببينم بوسه ها از كجا تمام ميشوند ؟

لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱٩ - میم . دانش