حاشيه بر عليه متن قيام ميكند پدر سوخته ي نمك نشناس !

لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢٠ - میم . دانش