سیب کوفتی را کدام احمقی اول گاز زد  !

لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢۳ - میم . دانش