آفتاب دست و پا چلفتی امروز انگار که آسمان را بی کلانتر دیده هفت تیر کش شده مزخرف یادم باشد توی اولین هوای ابری و گرفته بگویم بتاب .
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢٤ - میم . دانش