هی ! وقتی من کنار تو نشستم حق نداری سوم شخص صحبت کنی من اول شخصم 

صداتو ببر من دارم دوم شخص با خودم حرف میزنم نه با تو  .

لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢٦ - میم . دانش