زمستان دارد تمام میشود از میل بافتنی و شال گردن ناقص کنار شومینه ای که  کمتر آتش میسوزاند میشود فهمید  . به قول بی بی جان سرما تکش لرزیده
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢٧ - میم . دانش