مدتی است که قبل از اینکه یک کاری بخواهم انجام بدهم یکباره شروع میکنم خیالبافی کردن وآنقدر ادامه میدهم تا از خودم دور میشوم و دوباره بر میگردم . اما اینبار میروم خسته و کوفته و معمولاٌ هیچ وقت آنچه فکر میکردم نمیشود . شاید به این خاطر که من فکرش را میکردم !
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢٧ - میم . دانش