کدام خری گفته پارو اصلی ترین وسیله دریانوردیه  ؛  باید ببینیم سه درجه شمال غربی دقیقاٌ کدام طرف ماست ؛ قطب نمای من کجاست ؟
همون که یه بند چرمی مشکی داره و صفحه سفید و یه عقربه که گه گیج داره ؟
آره .
صبر کن فکر کنم آهان یادم اومد فکر میکنم آخرین بار که داشتم باش ور میرفتم گذاشتم لبه جلوی قایق .
پس کو چرا نمیبینمش !
یادته وقتی بیدار شدی لقد زدی از پشت به من و صدای شالاپ اومد گفتی چی افتاد گمانم همون موقع به بعد دیگه ندیدمش ..
لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢۸ - میم . دانش