مدرنیزم به خودش هم رحم نمیکند . جوانک سر به هوا ؛  صدای آی پادش را بیشتر میکند تا ناله و نفرین سنت را نشنود . 

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۳ - میم . دانش