پشت پنجره نشسته . دستها را قلاب کرده زیر چانه و موهایش را دم اسبی بافته که برود توی حیاط با گلها بازی کند ، از شاخه درخت ها آویزان شود . لانه پرنده هایی را که رفته اند را بگذارد جلوی آفتاب تا وقتی برمیگردند گرم و نرم باشد .  البته بعضی وقتها هم یواشکی لای پنجره را باز میکند و سرکی توی حیاط میکشد ؛ بهار

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٤ - میم . دانش