گفتیم بگذاریم مشمول مرور زمان بشود ؛ مشمول مرور شده و هنوز دارد جالب تر میشود .
لینک
۱۳۸٦/۱٢/٦ - میم . دانش