جسارت باعث میشود بعضی وقتها حسابی از تنهایی لذت ببرم شاید کم باشد ولی مزه اش به همین کم بودنش شده . جایی بشینی و مشغله های فکری و استرس و هزار کوفت دیگر را از بیخ در حیاط خلوتت آویز کنی و دوتا گیره هم  البته بزنی قدش تا باد یک وقت بر ندارد خیال کند بی خودی بوده و گذاشتی دم در . زنده ام به همین دل مشغولی ها . زنده ایم به جسارت
لینک
۱۳۸٦/۱٢/٥ - میم . دانش