از محمد رضا
چند روزی است که دیدمت که چه کار کردی
متکلم وحده بودن اولا و بالذات نوعی دگماتیسم است و ثانیاٌ و بالعرض بی احترامی به تمام کسانی است که تو را با احترام میخوانند . میدانی که علاقه شخصی ام هستی .
باقی بقایتان . میم دال
لینک
۱۳۸٦/۱٢/۸ - میم . دانش