تو دل میدهی و جان که او هنوز صبر کرده که یاد بگیری باشی و با جان و دل صبر کنی عزیز .
لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱۱ - میم . دانش