یا به اندازه تلاشهایت  آرزو کن یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن .

شخص شخیص ویلیام شکسپیر  

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٢ - میم . دانش