هوای دور و اطراف سرد میشود ابرها بالای سر خانه اطراق میکنند انگاری که سپاه عظیمی از هوا خواهان که گوش به فرمان باشند هوا تاریک میشود , باد از لای درها و پنجره ها زوزه میکشد پاییز خودش را جمع میکند و از روی صندلی میپرد پایین . در باز میشود؛ بهار میدود جلو و خود شیرینی میکند و حوله ای میدهد که دست و رویش را از خرده یخ ها برف ها پاک کند که خوش آمدی به خانه پادشاه فصلها  !

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱۳ - میم . دانش