چقدر زیبا وقتی موهایت روی شانه هایت مست خواب اند و من و تو اما بیدار به خنده ای !

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٤ - میم . دانش