اساساٌ همه ما مردها ؛ قیافه ی حق به جانب میگیریم ، فقط بعضی استعداد بیشتری در قیافه ی حق به جانب گرفتن دارند

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٦ - میم . دانش