علامت تعجب کراواتش را کمی شل تر کرد و در گوش علامت سئوال گفت ؛ دیوانه ، توی جمله  به این ردیفی با ساغر و می ، فقط احمقی مثل شما جماعت شکاک میتواند با خودش ذره بین بیاورد که ببیند قواعد ادبیات رعایت شده یا نه ؟ همه ی حالش به همین خر تو خریشه نادان !

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٩ - میم . دانش