به شب نشینی مترسک جالیز با دسته کلاغان شبرو ، تو دانه لبخند را از لبانت بر چین گلک !
لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢٧ - میم . دانش