توی خانه مادرجان یکبار در سال عید می آید . .  تو می آیی ؛ خاله  با دیوان حافظ اش می آید ؛ دایی جان بد اخلاق هم می آید؛ خسرو می آید ؛ پدر جان با تسبیح اش می آید  ؛ شادی می آید ؛ بهار می آید؛ شکوفه می آید ؛سبزه سمنو سماق سرکه سیب سکه ؛ لعنتی شد شش تا ، یکی دیگرش همیشه کم می آید ؛  دکتر علفی خانواده هم از آنطرف قطب شمال می آید ؛ خنده می آید ؛ عیدی هم می آید  ؛ من هم می آیم . تا آمدنها چند ساعتی بیشتر نمانده ؛ همه اما سبز و شیرین می آیند ؛ عید ، نوروز ، بهار می آید . سالی یکبار می آید

کف نوشت : خان داداش میفرمایند آنطرف قطب شمال روزی هزار بار با هزار چیز جور و واجور از فرهنگ ایرانی ، به آن فرنگی های چشم آبی فخر میشود فروخت. البته بستگی به آدمش هم دارد من میگویم . یکی اش همین عید مان است که اساساٌ با صدو خورده ای ملت فرق میکند .

مغروریم و مفتخر و کیفور که فرق میکنیم آقا !

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢٩ - میم . دانش