خیلی ضد حال بود امروز از خواب بلند شدیم و ملاحظه فرمودیم که ساعت یازده است و به خودمان کلی بد وبیراه نثار کردیم که این ساعت تنبل از ما زبل تر شده . دلمان و ذوقمان به درس خواندن نمیرود .یقیناٌ بهار مست ایم و شنگول کمی هم شل و ول . شاید حوصله خواندن دیوار چین را لابلای اتاق شلوغ  پیدا کنم .

لینک
۱۳۸٧/۱/٢ - میم . دانش