روز پنجم . به همین مفتی  . به هر حال عید است آقا . اگر یک کسی از دوستان و آشنایان سالنامه شهروند امروز را برایمان بیاورد بهترین لطفی است که خوشحالمان میکند . فقط نصف روز غفلت کردیم و تمام شد . 

لینک
۱۳۸٧/۱/٥ - میم . دانش