از بیخوابی های شبانه و چپ و چول شدن خوابم رسیدم به یک ایده جالبناک   . اسم طرح را جناب فتحی گذاشته اند جشنواره نوروزی وبلاگستان فارسی و یقیناٌ فتح الفتوحی خواهد شد در جریان تنبل و نچسب وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی درنوروز .

قسمت قلقلک آورش را هم خودتان پیدا کنید آقا !
 

لینک
۱۳۸٧/۱/٧ - میم . دانش