توفان همان باد است فقط کمی عجله دارد ! 

لینک
۱۳۸٧/۱/۸ - میم . دانش