اصفهان!   

 

سی و یک ، سی و دو ، سی و دو ونیم ؛ کی گفته این سی و سه پل است آقا ! چاخان فرموده اند از همین جا اعلام میکنم که بدانید به قاعده نیم پل هالو فرضمان کرده اند . مچشان را گرفتم . فعلاٌ خوابالو تشریف داریم فردا صبح دقیقتر ور انداز کنم نصف جهان را مشروح تر مکتوب میکنم  . 

لینک
۱۳۸٧/۱/۱٠ - میم . دانش