گوسفند ...   

بلند بلند خنديدم وقتی ديدم اين روزها از همه‌چيز بيشتر به ابرها فکر می‌کنم و گوسفندها.

 

لینک
۱۳۸٦/۳/۱٥ - میم . دانش