دیشب کنار رودخانه یک نسیمی از اینطرف به آنطرف می آمد و یحتمل مست بود پدر سوخته ؛  تا وسط راه را از شمال به جنوب می آمد و یکهو بنا میکرد از شرق به غرب وزیدن و شاید هم غرب به شرق . توی همین اوضاع نا معلوم جوی با یکی از دوستان بحث مبسوطی من باب سی و سه پل و معماری اش فرمودیم . کوتاه نمی آیم حتی نصفه پل .

لینک
۱۳۸٧/۱/۱۱ - میم . دانش