حالا توی این هیاهو من سکوت میکنم تو بشنو ! میبینی ؟ آرامش ام بی صدا فریاد میزند ، محکوم میکند .

لینک
۱۳۸٧/۱/۱٢ - میم . دانش