هولناک بود . دوازده روز را علی الدوام و لا ینقطع جلوی چشم اقارب و نزدیکان و ارحام گذراندیم و متبهرانه در مقابل تمام دسیسه های زنانه ، مردانه مقاومت فرمودیم که نامی خوش بماند از ما ، مضافاٌ اینکه نیشمان را تا بیخ گوش به روی هر کس و نا کس نشان دادیم من باب تساهل و تسامح  . سیزده روز گذشت ؛ سبزه هم گره نزدیم و طبیعت را هم تفتیش نفرمودیم . فتح الفتوحی میشود آقا ! اگر نحسی سیزده را زیر سبیلی رد کنیم . همین ؛ زیاده عرضی نیست 

لینک
۱۳۸٧/۱/۱۳ - میم . دانش