خاطره پردازی برای یک قهرمان مرده فقط میتواند شیادی باشد . بدترین نوع خیانت .

لینک
۱۳۸٧/۱/۱٤ - میم . دانش