تاریخ پشت پرده مردگان است ؛ زندگی ؛ شکست ها ، پیروزی ، سیاست ها ، حماقت  ، تنفر ها و  عشق .

لینک
۱۳۸٧/۱/۱٦ - میم . دانش