...   

من در این تاریکی
فکر یک بره روشن هستم
که بیاید علف خستگی ام را بچرد.

لینک
۱۳۸٦/۳/۱۸ - میم . دانش