خدا بزرگ است به اندازه ی عقل کوچک من ! 

لینک
۱۳۸٧/۱/٢۱ - میم . دانش