دل همیشه میگیرد ، بیتاب میشود شاد میشود و دوباره میگیرد ، اصلاٌ اگر دل داشته باشی میگیرد که تنگ شود برای دوستی ؛ عزیزی ؛ عطری ؛ لحظه ای و بیتاب شود به یاد خاطره ای ، اشکی ، لبخندی و شاید هم بوسه ای . دل دوباره میگیرد جانم !

لینک
۱۳۸٧/۱/٢۳ - میم . دانش