بعد ازظهر دیروز سنتوری را دیدم ؛ نفهمیدم اما این همه به به و تمجید را به کجای این فیلم میشود آویز کرد . درست است که ما هم خودمان به شیوه ها اجرا و عملکرد ها و اعمال سلایق و نظرات متحجرانه نقد داریم اما گمانم این قبیل سیاه نمایی ها آنهم در این حجم خودمان را هم زیر سئوال ببرد که یعنی یک آدم مثبت و سفید نداشت و تنها قهرمان سفید داستان هم روز و حالش اینطوری است  . بی تعارف  تمام مشکل این مردم عدم صدور مجوز برای خواننده دائم الخمر و شیره ای و ممیزی نمیتواند باشد که این قطار لا یتناهی موزیک های زیر زمینی خودش نشان میدهد که به امید مجوز کسی ننشسته . اینکه کجای کار این مملکت میلنگد معلوم و محرز است آقا.این را من باب اینکه حقوقخوان هستم  گفتم ! همین

لینک
۱۳۸٧/۱/٢٤ - میم . دانش